Gelecek Otomotiv

Görüntü Kaydı Aydınlatma Metni

Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Gelecek Otomotiv” veya “Şirketimiz”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda işlemekte, saklamakta ve üçüncü kişilere aktarmaktadır.

I. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizi; Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirketimizin operasyonlarının ve fiziksel ortamlarının güvenliğinin sağlanması, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel güvenliği ile bu kişilere ve Şirketimize ait taşınır eşyaların güvenliğinin emin edilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, mevzuata aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi, işyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi ve iş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayabiliriz.

Kişisel verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, yukarıda işbu Bildirimin (1) no’lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize aktarılabiliriz. Gelecek Otomotiv olarak kişisel verilerinizi, gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

III. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimize ait bina, tesis, yerleşke, işyeri, denetim alanları, avlu, giriş kapıları, bina dış cephesi, ofis alanı girişleri, toplantı salonu, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları gibi alanlara güvenlik kameraları yerleştirilmiştir. Bu ortamlara giriş yapmış olmanız halinde, söz konusu güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntünüzün izlenmesi ve kayıt altına alınması mümkündür.

Kişisel verilerinizi, Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusu olarak meşru menfaatimizin korunması ya da kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekte ve saklamaktayız.

IV. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11 inci maddesi uyarınca veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri sahibi olarak haklarınızın kullanılması konusunda detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı okuyunuz.