Gelecek Otomotiv

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

I.    AMAÇ

Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Gelecek Otomotiv” veya “Şirketimiz”) olarak müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti konusundaki kural ve politikalarımızı açıklamak ve veri sahiplerini bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) hazırlanmıştır.

İşbu Politika’da geçen “biz” ve “bizim” gibi ifadeler, aksi açıkça belirtilmedikçe, Gelecek Otomotiv’i ifade etmek için kullanılmaktadır.

II.   UYGULAMA ALANI

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin hakları konusunda Gelecek Otomotiv’in uygulayacağı kural ve politikaları belirleyen KVK Kanunu m.10 uyarınca hazırlanmış genel aydınlatma bildirimi niteliğindedir. Gelecek Otomotiv ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine göre, Gelecek Otomotiv tarafından veri sahiplerine işbu Politika’dan farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür. Veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Politika’da yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir. Bu halde, veri sahiplerine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

Kişisel verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURALLAR

1. “Kişisel Veri” Tanımı

KVK Kanunu m.3/I(d)’de, “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, anonim haldeki veriler ile belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen veriler, işbu Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.

Kişisel veriler, genel nitelikli veriler ve özel nitelikli veriler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. KVK Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, bir gerçek kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri sayılmaktadır. Özel nitelikli verilerin işlenmesi durumunda, bunlara ilişkin KVK Kanunu’nda öngörülen özel kurallara uygun davranılır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

KVK Kanunu m.3/I(e) maddesi uyarınca, “veri işleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlemi ifade etmektedir.

Gelecek Otomotiv olarak kişisel verileri işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3. Gelecek Otomotiv Tarafından İşlenen Veriler

Gelecek Otomotiv, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.

Gelecek Otomotiv tarafından her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği, veri sahibi ile Gelecek Otomotiv arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu kapsamda, Gelecek Otomotiv tarafından işlenen genel ve özel nitelikli verilerin bir kısmı, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

 • Ad-soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu ve diğer özlük bilgileri ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veriler,
 • Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası ve fotoğraf gibi veriler,
 • Araç bilgileri, sigorta bilgileri, kredi bilgileri ve bunlarla ilgili diğer veriler,
 • Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,
 • Gelecek Otomotiv ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Gelecek Otomotiv olarak, kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebiliriz:

 • Araç satışına ilişkin satış sözleşmesi yapılması ve bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Servis veya yedek parça satışı gibi satış sonrası hizmetlerin sunulması,
 • Kredi ve sigorta gibi yan hizmetler konusunda destek sağlanması,
 • Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi ve bunların topluluk şirketleriyle (“Mercedes-Benz”) olan tedarik ve satış sürecinin yönetilmesi,
 • Mercedes-Benz ve Şirketimizin tanıtım ve pazarlamasının yapılması,
 • Hizmetlerimizin müşterilerimize özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
 • Şirketin insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi, bu politikalar çerçevesinde Şirketin çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
 • Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Talep ve soruların cevaplanması.

5. Kişisel Verilerin Yurt İçinde ve Dışında Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar

Gelecek Otomotiv, KVK Kanunu’nda öngörülen şartlara uymak ve de gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlarla kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Gelecek Otomotiv arasındaki ilişkinin türü ve niteliği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Mercedes-Benz Türk Anonim Şirketi
 • Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi
 • GLC Sigortam Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi
 • Topluluk şirketleri,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlar,
 • İş ortakları,
 • Tedarikçiler,
 • Alt yükleniciler.

Gelecek Otomotiv, elde etmiş olduğu kişisel verileri, veri sahibinin açık ve özel onayı olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Gelecek Otomotiv, kişisel verileri, işbu Politika’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen amaçlar için, yazılı, sözlü veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde toplayabilir. Veri sahibi ile Gelecek Otomotiv arasındaki ilişkinin türü ve niteliği çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Veri sahibinin Şirketimizle iletişime geçtiği fiziksel ve elektronik ortamlar aracılığıyla doğrudan veri sahibinden,
 • Mercedes-Benz,
 • Topluluk şirketlerinden,
 • İş başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlardan,
 • Şirketin alt yüklenicileri, iş ortakları ya da anlaşmalı olduğu diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla,
 • Sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla.

7. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Gelecek Otomotiv olarak kişisel verilerinizi açık rızanız veya aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sizlerle bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Verinin bizzat sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.

8. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Gelecek Otomotiv olarak hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmekteyiz. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 7’inci maddesi çerçevesinde tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

9. Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için hazırlamış olduğumuz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak bize gönderebilirsiniz.

Gelecek Otomotiv veri sahiplerinin talebini, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Veri sahiplerinin talepleri kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, veri sahibinden ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen ücretin ödenmesi talep edilebilir.

IV.  POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Gelecek Otomotiv olarak işbu Politika’da farklı zamanlarda değişiklik yapmamız mümkündür. Şirketimiz tarafından hazırlanan Politika’nın güncel versiyonuna Gelecek Otomotiv internet sitesinden ulaşılabilir ve Politika’da yapılabilecek değişiklikler internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

Değişiklikler kural olarak, Gelecek Otomotiv’in internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Gelecek, bu değişiklikleri uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.