(Fiziki Kanallar)

Mercedes-Benz Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi (“Mercedes Benz” veya “Şirket“) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ye uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

– Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi (KVKK m.5/2/c): Hem yeni müşterilerimize hem de mevcut müşterilerimize karşı, satış öncesi ve sonrasında olmak üzere birçok yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz gerekmektedir. Siz değerli müşterilerimize sunmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmemiz için bir takım kişisel verilerinizi işlemek zorundayız. Bunlar arasında, satış işleminin gerçekleşmesi (kimlik bilgisi, iletişim bilgileri, araca ilişkin kayıt bilgileri gibi) alınması ve satış sonrasındaki hizmetlerimiz için gerekli bilgilerin (araç bilgisi, plaka bilgisi, araca ait kullanım detayları bilgileri) doğrudan basılı form, fotokopi ya da doğrudan araç üzerinden alınması mümkün olabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek (KVKK m.5/2/ç): Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame araç sunulması, ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla araç, kimlik ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz; sigorta ile ilişkili süreçlerde mevzuat uyarınca muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin kullanılması mümkün olabilmektedir. Ek olarak, sizlerden gelen şikayetlerin fiziki, çağrı, dijital ve sosyal medya kanallarından alınması ve yönetilmesi de anılan kapsamda hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamındadır

Şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde (KVKK m.5/2/f): Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla meşru menfaatlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır

Açık rızanız kapsamında (KVKK m.5/1): Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak sizlerin konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz. Bunların başlıcaları şöyledir: (i) Tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, (ii) kişisel verilerinizi kampanya, promosyon, yarışma ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, (iii) kişisel verilerinizi size özel teklifler oluşturmak için kullanabilmek. Her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız. Açık rızanınız her zaman geri alabilirsiniz.

– Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda, (i) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla; (ii) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yetkili bayiler ve servislerimizle, hissedarlarımız, iştiraklerimiz, Mercedes Benz Türk A.Ş, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş., MercedesBenz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Mercedes Benz AG, Daimler AG ile, Daimler Grup bünyesinde teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlarla, ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; sözleşme özelinde kaynaklanması halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, sizlerin talebi doğrultusunda gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla; (iii) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla ve (iv) açık rızanız bulunması halinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalıştığımız iş ortaklarıyla paylaşabilmekteyiz.

– Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mercedes-benz.com.tr adresinden Şirketimize iletebilirsiniz.