Gelecek Otomotiv

Veri Sahibi Başvuru Formu

  Gelecek Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Gelecek Otomotiv”), veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla işbu Başvuru Formunu oluşturmuştur.

  I. Veri Sahibinin Hakları

  İşbu Başvuru Formunu doldurmadan önce https://www.gelecek.com/ adresinde yer alan Gelecek Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuyarak KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız ve Gelecek Otomotiv’in veri işleme faaliyeti konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

  II. Başvuru Yöntemi

  KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Formunu doldurmalı ve IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte,
  (i) Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No:10/H A Blok 34408 Kağıthane/İstanbul adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya
  (ii) Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Hamidiye Mah. Selçuklu Cad. No:10/H A Blok 34408 Kağıthane/İstanbul adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya
  (iii) Formu, gelecekotomotiv@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile iletmeli veya
  (iv) kisisel.veri@gelecek.com e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndermelisiniz.
  III. Veri Sahibine Dair Bilgiler
  Lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlayınız. Bu bilgilerin, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzda yer alması gerekmektedir.

  Lütfen Gelecek Otomotiv ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Gelecek Otomotiv ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

  Diğer

  Veri Sahibinin Talepleri

  Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte Gelecek Otomotiv’e iletmeniz gerekecektir.

  Talep

  Seçim

  Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge

  Kişisel verilerimin Gelecek Otomotiv tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

  İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

  Gelecek Otomotiv tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

  Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

  Gelecek Otomotiv tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların Gelecek Otomotiv tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

  Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

  Gelecek Otomotiv tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda Gelecek Otomotiv tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

  Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

  Gelecek Otomotiv tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

  Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

  Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

  Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

  Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

  Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

  Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

  Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

  Gelecek Otomotiv tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

  Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

  Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

  Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

  Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

  V. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

  Gelecek Otomotiv talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

  Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.
  Gelecek Otomotiv talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Gelecek Otomotiv nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir

  Beyan

  KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Formunda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.